Algemene Ledenvergadering 27 maart

Beste leden,
Het bestuur van AWV De Zwaluwen nodigt alle leden graag uit om aanwezig te zijn op de
Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2024 om 19.45 uur.
Locatie: Wielerpark De Sumpel, Almelo

 • AGENDA 
  –  Opening en mededelingen
  –  Financiële verantwoording 2023.
  –  Goedkeuring budgetten 2024
  –  Verbouw clubhuis, stand van zaken
  –  Contributie 2024.
  –  Bestuursverkiezing
  * penningmeester aftredend en herkiesbaar voor 2 jaar.
  * Secretaris 2024 laatste jaar.
  –  Vacatures (ledenadministratie, financiële administratie).
  – Aankondigen actualiseren ledenlijst.
  – Rondvraag.
  – Sluiting.